Integritetspolicy för Vibostugan, här nedan nämnt som Vibovillan i  Ambjörnarp AB

 

Hantering av personuppgifter

 

Vibovillan i Ambjörnarp AB behandlar personuppgifter för webbplatsanvändare och kunder som använder våra produkter och tjänster. Vi värnar om din integritet och följer vid var tid tillämplig lagstiftning som syftar till att skydda dig som privatperson. Vibovillan i Ambjörnarp AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter.

Med personuppgifter avses all information som direkt eller indirekt kan kopplas till en idag levande fysisk person.

Denna Integritetspolicy gäller enbart för Vibovillan i Ambjörnarp AB´s kunder samt användare av Vibovillan i Ambjörnarp AB´s webbplats.

Vibovillan i Ambjörnarp AB använder personuppgifter främst för att administrera, tillhandahålla, utveckla och underhålla produkter och tjänster. Genom att lämna dina personuppgifter till oss samtycker du till att dina personuppgifter behandlas i enlighet med vad som anges i denna Integritetspolicy. Om lagen kräver ett mer specifikt samtycke från dig kommer vi naturligtvis fråga efter ett sådant.

Denna Integritetspolicy tillsammans med Vibovillan i Ambjörnarp AB´s Cookie policy och eventuella andra villkor som reglerar Vibovillan i Ambjörnarp AB´s behandling av personuppgifter anger grunden för hur vi behandlar personuppgifter som du lämnar till oss när du använder våra produkter och tjänster eller som vi samlar in om dig via formulär och/eller e-post t.ex.vid katalogbeställning.

Vibovillan i Ambjörnarp AB kan lämna ut personuppgifter till tredje man, såsom t.ex. polis eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om Vibovillan i Ambjörnarp AB annars är skyldigt att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Vibovillan i Ambjörnarp AB överför inte personuppgifter till land utanför EU/EES.

Genom denna Integritetspolicy samtycker du även till att uppgifter/registreringsinformation används i marknadsföringssyfte av Vibovillan i Ambjörnarp AB. Du har rätt att efter en skriftlig ansökan hos Vibovillan i Ambjörnarp AB få information om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig. Eventuella felaktiga personuppgifter kan du be att få rättade. Du kan också ansöka om att få personuppgifter raderade. En sådan ansökan lämnas till vår kundservice genom att du skickar e-post till Vibovillan i Ambjörnarp AB info@vibostugan.se.

Ändringar i dessa nu ovan nämnda villkor meddelas genom att de nya villkoren publiceras på Vibovillan i Ambjörnarp AB´s webbplats.

Användning av Vibovillan i Ambjörnarp AB´s webbplats

Genom att använda Vibovillan i Ambjörnarp AB´s webbplats accepterar du att Vibovillan i Ambjörnarp AB via formulär och/eller e-post samlar in, hanterar, lagrar och använder, samt på annat sätt behandlar, dina personuppgifter för att Vibovillan i Ambjörnarp AB ska kunna tillhandahålla de produkter och tjänster som tillhandahålls via Vibovillan i Ambjörnarp AB´s webbplats.

Ändamål för vilka vi behandlar dina personuppgifter

Vibovillan i Ambjörnarp AB använder personuppgifter för att

Du har rätt att när som helst och utan avgift begära att Vibovillan i Ambjörnarp AB inte behandlar dina personuppgifter för marknadsföringsändamål eller återkalla ditt samtycke till detta. Du kan utnyttja denna rätt genom att kontakta Vibovillan i Ambjörnarp AB på följande adress: info@vibostugan.se.

Observera dock att även om samtycke återkallas kan Vibovillan i Ambjörnarp AB med annan laglig grund ha fortsatt rätt att behandla dina personuppgifter för fullgörande av avtal.

Lagringstider

Vibovillan i Ambjörnarp AB sparar alla de personuppgifter vi samlar in i vår kunddatabas.

Samma personuppgift kan lagras på flera olika ställen för olika ändamål. Det kan innebära att en uppgift som har gallrats ur ett system för att den inte längre är nödvändig kan finnas kvar i ett annat system där den lagras med stöd av samtycke eller för ett annat ändamål där personuppgiften fortfarande behövs.

Vibovillan i Ambjörnarp AB gallrar personuppgifter i enlighet med vid var tid tillämplig lag. Det innebär t.ex. att Vibovillan i Ambjörnarp AB raderar eller avidentifierar personuppgifter när ändamålet för behandlingen av personuppgifterna inte längre föreligger.

Tekniska /Organisatoriska åtgärder för säker behandling av personuppgifter

Vibovillan i Ambjörnarp AB vidtar löpande åtgärder för dataskydd. Vibovillan i Ambjörnarp AB utvärderar kontinuerligt riskerna med den personuppgiftsbehandling som sker och vidtar nödvändiga säkerhetsåtgärder för att minska riskerna.

Har ni direkta frågor om hur Vibovillan i Ambjörnarp AB arbetar med dataskyddsförordningen (GDPR) – är ni välkomna att kontakta oss.

Vibostugans Cookie Policy finns att läsa HÄR