not home
Startsidan/Regler för attefallshus

Attefallshus – vilka regler gäller?

1. Sedan den 2 juli 2014 är det tillåtet att uppföra en komplementbyggnad eller komplementbostadshus på max 25 kvm och med en taknockshöjd på max 4 m i närhet av ditt en- eller tvåbostadshus, utan bygglov, dock krävs en bygganmälan.

2. Byggnaden får användas som till exempel permanentbostadshus, garage, förråd eller gäststuga.

3. En bygganmälan till kommunen krävs och grannens skriftliga medgivande om utbyggnaden eller det nya huset ligger närmare än 4,5 m från tomtgränsen. Du får dock inte bygga utan dispens där strandskydd råder.

4. Tänk på att hålla avstånd mellan byggnaderna gällande brandrisken. Normalt 7 m.

5. Du måste ha fått ett startbesked från byggnadsnämnden innan du får påbörja byggandet av ditt Attefallshus. Nämnden fastställer också eventuella villkor för att få påbörja arbetena. För anmälningspliktiga åtgärder upphör startbeskedet att gälla två år efter att startbeskedet gavs.

6. Till skillnad från friggebodar på 15 kvm som får vara 3 m i nockhöjd får Attefallshus vara 4 m. Observera att måttet är från markmedelnivån. Arean för huset får delas upp i delar, till exempel en gäststuga på 20 kvm och ett förråd på 5 kvm.

7. Byggnaden får bara uppföras på en tomt där det redan finns ett en- eller tvåbostadshus. Finns det inget bostadshus på tomten får man alltså inte bygga ett Attefallshus. Med enbostadshus avses ett bostadshus med endast en bostadslägenhet. Med tvåbostadshus avses ett bostadshus med två bostadslägenheter. En- och tvåbostadshus innefattar även fritidshus och kan också innefatta större kolonistugor.

8. Det är att rekommendera att kontrollera och ha en bra dialog med kommunen vad som gäller i just ert specifika fall då vissa inskränkningar och krav kan förekomma.

Nya regler för Attefallshus från 1 mars 2020

Riksdagen har beslutat att den tillåtna byggnadsarean för komplementbostadshus ska utökas från 25,0 m2 till 30,0 m2 så kallad Bolundare. Utökningen till 30,0 m2 gäller endast för attefallshus som är komplementbostadshus. Lagändringen gäller från den 1 mars 2020.

Precis som tidigare kan ett komplementbostadshus efter utökningen vara antingen en permanentbostad eller ett fritidshus. Om komplementbostadshuset är ett fritidshus finns det vissa undantag från utformningskraven och de tekniska egenskapskraven på byggnadsverk, exempelvis kraven på tillgänglighet och användbarhet.

Till exempel ska ettattefallshus som ska användas för permanentboende ha alla bostadsfunktioner som ska finnas i en bostad. Det är exempelvis utrymmen för matlagning och personlig hygien och möjlighet att förvara saker. Attefallshus / Bolundare som ska användas för permanentboende ska också vara tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. För attefallshus som ska användas som fritidshus finns vissa undantag från kraven.

Attefallshus som används som komplementbyggnader, till exempel garage, förråd, växthus eller gäststuga, kommer även i fortsättningen att få vara högst 25,0 m2.

Läs mer hos Boverket