not home
Startsidan/Regler för attefallshus

Attefallshus – vilka regler gäller?

Du som har ett en- eller tvåbostadshus får, förutom friggebod på högst 15 kvm, även uppföra attefallshus utan bygglov. Innan du börjar bygga måste du göra en anmälan till byggnadsnämnden och få ett startbesked. Friggebod kräver ingen bygganmälan och får var upptill 15 kvm.

1. Sedan den 1 augusti 2020 är det tillåtet att uppföra en komplementbyggnad eller komplementbostadshus på max 30 kvm och med en taknockshöjd på max 4 m i närhet av ditt en- eller tvåbostadshus, utan bygglov, dock krävs en bygganmälan.

2. Byggnaden får användas som till exempel permanentbostadshus, garage, förråd eller gäststuga.

3. En bygganmälan till kommunen krävs och grannens skriftliga medgivande om utbyggnaden eller det nya huset ligger närmare än 4,5 m från tomtgränsen. Du får dock inte bygga utan dispens där strandskydd råder.

4. Tänk på att hålla avstånd mellan byggnaderna gällande brandrisken. Normalt 7 m.

5. Du måste ha fått ett startbesked från byggnadsnämnden innan du får påbörja byggandet av ditt Attefallshus. Nämnden fastställer också eventuella villkor för att få påbörja arbetena. För anmälningspliktiga åtgärder upphör startbeskedet att gälla två år efter att startbeskedet gavs.

6. Till skillnad från friggebodar på 15 kvm som får vara 3 m i nockhöjd får Attefallshus vara 4 m. Observera att måttet är från markmedelnivån. Arean för huset får delas upp i delar, till exempel en gäststuga på 20 kvm och ett förråd på 10 kvm.

7. Byggnaden får bara uppföras på en tomt där det redan finns ett en- eller tvåbostadshus. Finns det inget bostadshus på tomten får man alltså inte bygga ett Attefallshus. Med enbostadshus avses ett bostadshus med endast en bostadslägenhet. Med tvåbostadshus avses ett bostadshus med två bostadslägenheter. En- och tvåbostadshus innefattar även fritidshus och kan också innefatta större kolonistugor.

8. Det är att rekommendera att kontrollera och ha en bra dialog med kommunen vad som gäller i just ert specifika fall då vissa inskränkningar och krav kan förekomma.

Nya regler för Attefallshus från 1 augusti 2020

Riksdagen har den 16 juni och den 17 juni 2020 tagit beslut om ändringar i plan- och bygglagen, PBL som träder i kraft den 1 augusti 2020. Dels ändras storleken på attefallshus som är komplementbyggnader.

Samma storlek på alla attefallshus

Riksdagen har den 17 juni 2020 beslutat om ändring i plan- och bygglagen (2010:900) som innebär att alla bygglovsbefriade komplementbostadshus och komplementbyggnader till ett en- eller tvåbostadshus, så kallade attefallshus, får ha en byggnadsarea om högst 30,0 m2. Lagändringen kommer att träda i kraft den 1 augusti 2020.

Lagändringen berör inga andra regler kring attefallshus utan de gäller precis som tidigare.

Läs mer hos Boverket